Disclaimer

Web en Logo spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft de ondernemer naar een goede toegankelijkheid van deze site en van de door zijn langs elektronische weg aangeboden diensten. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel of volledig zijn, dan aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Ook kan Web en Logo geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. De ondernemer garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Web en Logo sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Web en Logo geeft geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan de ondernemer garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Tevens aanvaardt Web en Logo geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Privacy

Web en Logo zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden voor reclame/promotie-doeleinden, noch zal zij deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Web en Logo respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. Mochten gegevens onverhoopt toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan Web en Logo en worden de gegevens verwijderd.

Ook zal Web en Logo geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via het Appointy intakeformulier doorgeven aan derden voor reclame/promotie-doeleinden, noch zal zij deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Web en Logo respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt door het boeken van een afspraak via Appointy. Mochten gegevens onverhoopt toch via Appointy beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan Web en Logo en worden de gegevens verwijderd.

Afspraken

Het boeken via Appointy van een afspraak m.b.t. een brainstormsessie geldt als een definitieve afspraak waaraan u gehouden bent. Mocht u verhinderd zijn; gelieve de afspraak 24 uur van te voren te cancelen. Web en Logo behoud zich het recht voor om bij niet nakoming daarvan een bedrag van 60 euro excl. btw aan u in rekening te brengen.

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Een opdracht zal bevestigd zijn na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever via e-mail. Web en Logo offreert via e-mail tenzij anders is bepaald. Bevestiging van de offerte kan via de mailcorrespondentie.

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen.

Oplevering

De uiteindelijke oplevering van het logo ontwerp, visitekaartjes ontwerp, website en/of huisstijl kan enkele werkdagen in beslag nemen. Web en Logo behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door Web en Logo opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden of vectorbestanden. Bronbestanden worden alleen in overleg vrijgegeven en is dus geen verplichting. Oplevering van bestanden zal dan alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid

Web en Logo stelt zich niet aansprakelijk voor:

  1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Web en Logo.
  4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
  5. Schade die ontstaat uit het updaten van de WordPress versies of het updaten van Plugins en het updaten van het geactiveerde thema of het verkeerd gebruik van het content management systeem. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor back-ups van zijn/haar WordPress website via de eigen webhost.
  6. Indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Web en Logo worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Web en Logo is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en Web en Logo kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Web en Logo behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door Web en Logo gebruikt worden in toekomstige ontwerpen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite berusten bij de ondernemer, de leveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de consument verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Web en Logo, haar leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door Web en Logo ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Web en Logo. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Web en Logo worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. Web en Logo is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

No cure no pay regeling

  • een offerte en een kennismakingsgesprek van 45 minuten zijn kosteloos en vrijblijvend
  • na het gesprek maakt Web en Logo 1 a 2 concept ontwerpen voor het logo en/of doet een WordPress theme voorstel aan opdrachtgever. Mochten de concept-ontwerpen of theme-voorstellen niet bevallen en kunnen Web en Logo en opdrachtgever niet verder samenwerken dan is dit op basis van no-cure-no-pay
  • zijn Web en Logo en opdrachtgever wel op 1 lijn met de logo concepten en/of het voorstel WordPress theme: de betalingsverplichting gaat dan in – zie kopje Betaling hieronder.

Betaling

Betaling logo ontwerp: betaling geschiedt direct na goedkeuring ontwerp door opdrachtgever.

Betaling van het startpakket, de website of andere overeengekomen pakketten geschiedt in twee termijnen:

De helft van het totale factuurbedrag dient direct betaald te worden na accepteren van de opdracht door de opdrachtgever.

Na drie weken dient de tweede helft van het totale factuurbedrag te geschieden.

Opdrachtgever ontvangt van Web en Logo alle noodzakelijke inlogcodes voor de website na oplevering van de website mits het gehele factuurbedrag betaald is.

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Betaling van de opdracht in twee termijnen staat los van het binnen die tijd aanleveren door de opdrachtgever van de benodigde stukken zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, hostinggegevens, feedback en andere noodzakelijke input door de opdrachtgever.

De prijs

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief evt. handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen en kosten vanwege gekozen betaalmethode.

Uitblijven van betaling

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Web en Logo de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Web en Logo gemaakte kosten die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Overmacht

In geval van overmacht is Web en Logo niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de ondernemers wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van ondernemers verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Drukwerk

Web en Logo print/drukt niet zelf maar bemiddelt eventueel het print/drukwerk. Hierbij is Web en Logo op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Opzegging

In geval van tussentijdse opzegging heeft Web en Logo recht op de eerder ontvangen aanbetaling en eenderde van het nog openstaande eindbedrag ter vergoeding van de verrichte werkzaamheden.